Máme nový článek o využití dronů při studiu vegetace v časopise Ecological Indicators s názvem Characterizing vegetation complexity with unmanned aerial systems (UAS) – A framework and synthesis. Je to společný článek v rámci COST akce HARMONIOUS

Jana se podílela na článku o akátu Robinia pseudoacacia dominated vegetation types of Southern Europe: species composition, history, distribution and management v časopise Science of the Total Environment.

V nakladatelství CRC Press vychází kniha Applications of Small Unmanned Aircraft Systems: Best Practices and Case Studies, na které se Jana podílela kapitolou UAS for Nature Conservation–Monitoring Invasive Species.

Publikovali jsme nový článek Assessing the Accuracy of Digital Surface Models Derived from Optical Imagery Acquired with Unmanned Aerial Systems zabývající se přesností výstupů z UAS. Vyšel v odborném časopise Drones, a vznikl ve spolupráci s kolegy z COST Harmonious.

Naše dlouhodobá spolupráce s francouzskými kolegy z IRSTEA Grenoble vyústila v článek Using Single- and Multi-Date UAV and Satellite Imagery to Accurately Monitor Invasive Knotweed Species, který vyšel v časopise Remote Sensing.

Jana Mullerová se podílela na review On the Use of Unmanned Aerial Systems for Environmental Monitoring, které vyšlo v časopise Remote Sensing ve spolupráci s dalšími členy COST action HARMONIOUS, a na článku Long-term survival in soil of seed of the invasive herbaceous plant Heracleum mantegazzianum zabývajícím se přežíváním semen bolševníku v půdě.

Pro odbornou veřejnost i státní správu a ochranu přírody a krajiny jsme připravili Metodiku mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu, která byla dne 19. 12. 2017 certifikována Ministerstvem životního prostředí. Metodika poskytuje návod pro monitoring problémových invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý, exotické křídlatky, pajasan žlaznatý a trnovník akát), který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat). Metodika je určena zejména orgánům ochrany přírody, dále pak i dalším správcům krajiny, jako například úřadům státní správy i soukromým subjektům hospodařícím v krajině, kterých se týká povinnost prevence a regulace zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Metodika je volně ke stažení zde.

Dalším výstupem projektu TAČR končícího s koncem r. 2017 jsou Mapy výskytu vybraných invazních druhů v modelových územích. Tyto specializované mapy zobrazují výskyty čtyř sledovaných invazních druhů, zaznamenané v rámci projektu, a to jak z terénního, tak i distančního mapování odvozeného z dat dálkového průzkumu (leteckých a bezpilotních), a také jejich překryv se záznamy Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. K mapám je připojen také stručný popis metodiky sběru a zpracování jak terénních, tak i distančních dat, podrobnější popis metod však najdete v naší Metodice.

Na webové stránce http://invaznidruhy.gisat.cz/ je dostupný další z výsledků projektu — pilotní geoportál, který představuje platformu a nástroj pro shromáždění a management dat včetně interaktivní analýzy a vizualizace rozšíření a výskytů invazních druhů na vybraných lokalitách v podobě mapové aplikace s tematickým obsahem podpořené zdroji dat DPZ (UAV data, družicová data apod.). Může sloužit jako podklad pro rozhodování a likvidaci v procesu operačního mapování nebo pro zapojení širší veřejnosti pro podporu mapování v podobě možnosti záznamu výskytu definovaných invazních druhů.

V odborném časopise Frontiers in Plant Science jsme publikovali článek zabývající se úlohou správného načasování dat DPZ při detekci invazních druhů na příkladu bolševníku velkolepého a křídlatek. Müllerová, J., Brůna, J., Bartaloš, T., Dvořák, P., Vítková, M., & Pyšek, P. (2017). Timing is important: unmanned aircraft versus satellite imagery in plant invasion monitoring. Frontiers in Plant Science 8: 887.

Přednáška na konferenci Small UAS for Environmental Research ve Worcesteru vyšla jako článek zabývající se detekcí akátupomocí bezpilotního prostředku – Müllerová, J., Bartaloš, T., Brůna, J., Dvořák, P., & Vítková, M. (2017). Unmanned aircraft in nature conservation – an example from plant invasions. International Journal of Remote Sensing 38 (8-10): 2177-2198.

Článek popisuje invazi akátu ve střední Evropě a její ekonomické i ekologické dopady – Vítková M., Müllerová J., Sádlo J., Pergl J., Pyšek P. (2017). Black locust (Robinia pseudoacacia) beloved and despised: A story of an invasive tree in Central Europe. Forest Ecology and Management 384: 287-302.

Příspěvek z ISPRS kongresu v Praze, který vyšel jako článek – Müllerová, J., Brůna, J., Dvořák, P., Bartaloš, T. & Vítková, M. (2016). Does the data resolution/origin matter? Satellite, airborne and UAV imagery to tackle plant invasions. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B7, 903-908.

Kapitola v knize týkající se managementu akátu – Vítková M., Pergl, J., Sádlo, J. (2016). Black locust in the Czech Republic: from global ecology to local management. In: Krumm F. and Vítková L. (eds): Introduced tree species in European forests: opportunities and challenges. European Forest Institute, Freiburg, p. 306-318.

Přednáška prezentovaná v rámci International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics v Torontu vyšla jako článek – Dvořák, P., Müllerová, J., Bartaloš, T., and Brůna, J. (2015). UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR ALIEN PLANT SPECIES DETECTION AND MONITORING, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-1/W4, 83-90, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-83-2015.

Článek zabývající se ekologickými nároky akátu – Vítková M., Tonika J., Müllerová J. (2015). Black locust – successful invader of a wide range of soil conditions. Science of the Total Environment 505: 315-328.

Článek zabývající se možnostmi detekce bolševníku velkolepého z leteckých snímků a družice RapidEye – Müllerová J., Pergl J. & Pyšek P. (2013). Remote sensing as a tool for monitoring plant invasions: testing the effects of data resolution and image classification approach on the detection of a model plant species Heracleum mantegazzianum (giant hogweed). International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 25: 55–65.

Studium postupu invaze bolševníku z leteckých snímků – Müllerová J., Pyšek P., Jarošík V. & Pergl J. (2005). Aerial photographs as a tool for assessing the regional dynamics of the invasive plant species Heracleum mantegazzianum. Journal of Applied Ecology 42 (6): 1-12.